Polish Aid PL


POZARZĄDOWA ORGANIZACJA «AGENCJA EUROPEJSKICH INNOWACJI»

PODSTAWOWY PROFIL ORGANIZACJI

 1. Przeprowadzenie badań naukowych i przedsięwzięć edukacyjnych w sprawie innowacyjnej działalności, kreatywności, poszukiwania nowych dróg rozwoju Ukrainy z wykorzystaniem lepszych narodowych, światowych i europejskich osiągnięć.
 2. Organizacja naukowej, edukacyjnej, informacyjnej, doradczej, szkoleniowej działalności w celu wsparcia i rozwoju pozytywnych osiągnięć krajowych z uwzględnieniem europejskich i światowych norm.
 3. Naukowo-metodyczne, doradcze wsparcie organów administracji państwowej, samorządu lokalnego, państwowych i niepaństwowych instytucji oraz organizacji społecznych w sprawach wykorzystania innowacyjnych technologii;
 4. Udział w stworzeniu informacyjnych baz danych naukowej, kulturalnej, turystycznej, socjalnej, sportowej dziedziny w celu wymiany informacją i wspólnego rozwoju programów i projektów.
 5. Przygotowanie rozmaitych projektów dla Programów finansowania z funduszy Unii Europejskiej oraz innych funduszy, których priorytetami jest wsparcie wdrażania innowacji do środowiska małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój informacyjnego społeczeństwa, obniżenie strat energii w ukraińskich miastach, poprawa zdrowia ukraińskiej ludności.
 6. Integracja interesów podstawowych grup społecznych: edukacja-nauka-biznes i władze.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Agencja aktywnie współpracuje z Lwowskim Centrum Nauki, Innowacji i Informatyzacji, z którym wspólnie są podawane i realizowane projekty ze wsparciem Lwowskiej Rady Miasta, Lwowskiej Administracji Obwodowej oraz innych struktur na Ukrainie oraz za granicą kraju.

W 2010 roku Agencja przeprowadziła analizę środowiska przedsiębiorczego w obwodzie Lwowskim, określiła podstawowe punkty problemowe i przygotowała propozycje analityczne w sprawie rozwoju innowacji w środowisku małego i średniego biznesu, jak również w sprawie polepszenia związków pomiędzy strefą nauki a strefą biznesu.

W toku lat 2009-2015 Agencja Europejskich Innowacji brała czynny udział w szeregu projektów ze wsparciem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i projektów w celu wdrożenia europejskich zasad w działalności organów samorządu lokalnego.

W 2012 roku Agencja zaktywizowała swoją działalność w dziedzinie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii. Agencja wystąpiła inicjatorem przeprowadzenia regionalnej dyskusji dotyczącej omawiania skutecznego planu oszczędzania energii w obwodzie lwowskim. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Głównego Zarządu Ekonomiki Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz komisji ds. energooszczędności rady obwodowej, jak również przodujący eksperci i organizacji obwodu lwowskiego. Jesienią została zorganizowana konferencja w sprawie praktycznych aspektów energooszczędności w ramach jesiennego forum budowlanego we Lwowie.

Agencja posiada również doświadczenie tworzenia sieci ekspertów z różnych miast Ukrainy. Przykładem takiej pracy jest projekt «Tworzenie sieci wymiany informacji o naukowo-edukacyjnych programach Unii Europejskiej», który został realizowany przez «Agencja Europejskich Innowacji» przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu «Odrodzenie» od 1 grudnia 2011 roku do 31 października 2012 roku.

Przy organizacji działa ośrodek szkoleniowy, w którym można uzyskać wiedzę i nawyk zarządzania własnym czasem, własnymi finansami, napisania skutecznych projektów. Przy ośrodku szkoleniowym działa «Szkoła zarządzania projektowego», która rozpoczęła swoją pracę w 2011 roku przy wsparciu Lwowskiej Administracji Obwodowej.

W 2011 roku na bazie organizacji przy wsparciu Ukraińskiego Funduszu Kobiet został stworzony «Ośrodek rozwoju inicjatyw młodzieżowych». Cel ośrodka – wypracować i realizować kompleksowy system przedsięwzięć motywacyjnych, które pomogą młodym ludziom poznać swoje możliwości, uruchomić swój potencjał i zrealizować go w postaci własnych projektów. W toku lat 2011-2012 zostały przeprowadzone seminaria szkoleniowe i spotkania klubowe dla młodych ludzi, na których oni nauczyli się wypracowywać swoje projekty i poszukiwać współtowarzyszy w celu ich realizacji.

W 2013-2015 Agencja zrealizowała projekt „FARADAY” – Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE w ramach programu Transgraniczna «Polska-Białoruś-Ukraina». Cel projektu -poprawa warunków rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze 2 regionów objętych projektem przyczyniające się do rozwoju społ.- gospod. podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce i obwodu lwowskiego na Ukrainie.

W rezultacie, cykl działań informacyjnych i promocyjnych odbyły się; stała i przenośna wystawy odnawialnych źródeł energii były wyposażony; i klaster “Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej Lwowa” został założony.

W 10.2013-06.2014 Agencja realizowala projekt “Społeczny monitoring kształtowania, wykonania i sprawozdania miejscowych budżetów obwodu” Lwowskiego przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu «Odrodzenie».

W 2012-2016 Agencja wspólnie ze swoimi europejskimi kolegami realizye dwa projekty PICTURE i EECA-2-HORIZON (FP7-ICT). Partnery z UE – INNO AG, Q-PLAN NORTH GREECE. W projekcie uczestniczą również 12 partnerów z krajów EECA (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdowa, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan).

Podstawowym celem projekty jest zaangażowanie przodujących specjalistów-przedstawicieli organizacji badawczych, akademii, przemysłu, struktur rządowych z krajów UE, Europy Wschodniej i Azji Centralnej dla wsparcia i polepszenia dialogu na poziomie wypracowania strategii ICT, jak również dla polepszenia partnerstwa między UE i krajami ЕЕСА w dziedzinie ICT.

W 2014 Agencja wspolnie z Polska Fundacja Komunikacji realizye projekt „Na wirtualnej autostradzie – nieskończone możliwości dla Twojego biznesu” skierowany do studentów i absolwentów ukraińskich uczelni, którzy mają swój pomysł na biznes z zakresu innowacji, nowych technologii ICT, e- biznesu, e-commerce oraz e-service. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 roku.

W 2014 Agencja wspolnie z Centrum PPP (Polska) i Stowarzyszenie INNOVATIS (Polska) realizye projekt “Przygotowanie samorządów obwodurównieńskiego do realizowania inwestycji i zarządzania usługami komunalnymi w formule PPP”, któri wspieranyj przez program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 roku.

Nasz zespół posiada doświadczenie realizacji:

 1. 6 i 7 Programu Ramowego;
 2. W ramach programu «Polska Pomoc» Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski;
 3. W ramach programu «RITA»;
 4. Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód;
 5. Międzynarodowe Forum Innowacyjnych Technologii dla Medycyny ІТ MED;
 6. Współpraca Transgraniczna «Polska-Białoruś-Ukraina»;
 7. Tworzenia innowacyjnej infrastruktury w dziedzinie energooszczędności i nowych technologii w budownictwie;
 8. «Wsparcie ukraińskich wspólnot lokalnych w pozyskiwaniu funduszy europejskich» z polskimi partnerami itd.